Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

American College of Cardiology

American College of Cardiology

American College of Cardiology Symposium Highlights
Research on TM and Cardiovascular Disease

Speakers highlighted research on the effects of the Transcendental Meditation technique on cardiovascular disease in a symposium entitled “Integrative Cardiology” during the annual meeting of the American College of Cardiology, which was attended by 30,000 cardiologists in Atlanta from March 11 to 14, 2006. Speakers at the symposium, which was attended by over 300 people, included:

Robert Schneider, M.D., F.A.C.C., Director of the NIH-Funded Institute for Natural Medicine and Prevention at Maharishi University of Management in Fairfield, Iowa

Brian Olshansky, M.D., F.A.C.C., Professor and Director, Cardiac Electrophysiology, Department of Internal Medicine at the University of Iowa Carver College of Medicine and co-chair of the symposium

Noel Bairey Merz, M.D.,F.A.C.C., Director of the Women's Heart Center and the Preventive and the Rehabilitative Cardiac Center at Cedars-Sinai Heart Institute in Los Angeles

O.T. Randall, M.D., Professor of Cardiology at Howard University School of Medicine in Washington, DC

Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

128811


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.